top of page

שירותים

בדיקות חדירות – Penetration Testing

האם הארגון מודע לחולשות העלולות להוביל לתקיפות סייבר ברובד התשתיתי והאפליקטיבי ובמימד האנושי? האם קיים חשש מגניבת מידע, שיבוש או השבתה של נכסי הארגון כתוצאה מחולשות אלו? האם כתוצאה עלול הארגון לסבול מנזק כלכלי או תדמיתי, או האם חלילה הוא עלול להיקנס כתוצאה מאי עמידה בהגדרות הרגולטוריות? 

shutterstock_1700246950.jpg

האתגר

נכסי המידע, התשתיות ותהליכי הייצור הארגוניים מהווים פעמים רבות מוקדי תקיפה להאקרים. ביצוע מבדקי חדירות (Penetration Testing) מקצועיים יאפשרו לזהות את החולשות ואת הפגיעות הפוטנציאלית של הארגון ברובד התשתיתי והאפליקטיבי ובממד האנושי ולהגדיר פעולות נדרשות על מנת לתקנן ולהפחית את הסיכון על הארגון.

Penetration Testing

במטרה לפעול לשיפור מתמיד מצד הארגון וכפעולות מנע לסיכונים אלו, מציעה חברת CyberIL שירותי בדיקות חדירות המבוצעים באופן פרואקטיבי במטרה להקטין את מרווח התקיפה אל מול נכסי הארגון.

למה ניתן לצפות

בסופן של הבדיקות ידורג כל ממצא שיעלה בהיבטי חומרה וסבירות, ויכלול תיאור מפורט של החולשה לצד המלצתנו לתיקון הליקוי.

השירות יכול לכלול גם מבדק חוזר, לאחר ביצוע התיקונים על ידי הארגון.

 
bottom of page