top of page

שירותים

shutterstock_1100889374.jpg

CISO as a Service

האם קיים גורם בארגון הבוחן באופן מקיף את היבטי ההגנה בסייבר והעמידה בדרישות הרגולציה? האם הארגון שלכם התמודד בעבר עם מתקפת סייבר? האם התגלו בו פרצות אבטחה? האם אתם חוששים שאיומי סייבר ואבטחת מידע יהפכו למעמסה כלכלית, תהליכית ותפעולית אשר עלולה להשבית את הארגון, לגרום לסגירתו, או להוביל להפסדים משמעותיים? 

האתגר 

למרות איומי הסייבר המתחזקים והולכים בעידן הנוכחי בו לארגונים רבים, הן במגזר הפרטי והן במגזר הציבורי והבטחוני, חסרים המשאבים להעסיק in house  אנשי אבטחת מידע ייעודיים אשר עיסוקם היחידי יהיה מינוף אבטחת המידע בארגון.

פתרונות ושירותי Ciso as a Service  במיקור חוץ

מיפוי רמת האבטחה בארגון:

 • ביצוע סקר, ומיפוי פערי אבטחת מידע וסייבר בארגון

 • בחינת רמת אפקטיביות הבקרות הקיימות 

 • מיפוי ובחינת ספקים בהיבט של אבטחת מידע

 • מיפוי תקינות ורגולציות שעל הארגון לציית להן והכנת הארגון בהתאם לממצאים

 • ביצוע מבדקים פנימיים במטרה לבחון רמת האבטחה בכלל התהליכים העסקיים

 • ביצוע סקרי סיכונים

 • תהליכי שיפור וטיפול ברמת האבטחה:

 • גיבוש אסטרטגית אבטחת מידע

 • כתיבת תוכנית עבודה והגדרת תקציב נדרש לטובת טיפול בפערים

 • כתיבת נהלים ומסמכי מדיניות בתחום אבטחת מידע וסייבר

 • סיוע בבחירת מוצרי אבטחת מידע, כולל ביצוע השוואות מוצרים מתחרים

 • ליווי תרגול והעלאת המודעות הארגונית בנושא אבטחת מידע

 • ליווי הארגון בנושא המשכיות עסקית

 • התנהלות שוטפת:

 • השתתפות בישיבות הנהלה במטרה לייצג את תחום אבטחת המידע

 • הגשת דוחות והצגת סטטוס

למה ניתן לצפות

בעקבות פעילות המומחים: הארגון עומד בדרישות הרגולציה, רמת האבטחה והמודעות אליה עולה משמעותית, והארגון מוגן יותר מפני איומי סייבר ואבטחת מידע וחשוף פחות לתוצאות הרות אסון ומרחיקות לכת.

 
bottom of page