top of page

פתרונות

BCP –המשכיות עסקית ורציפות תפקודית

האם הארגון שלך ערוך להמשכיות עסקית ולרציפות תפקודית מתוקף רגולציה ו/או משיקולים עסקיים אחרים? האם לארגון שלך קיימת רשת בטחון אשר תאפשר לו להמשיך ולתפקד גם בעת משבר או אסון? האם הארגון שלך ערוך לנהל שגרת חירום באופן מסודר?

מתן יכולת המשך עבודה ורציפות לארגון בעת משבר או אסון, כך שימשיך לתפקד ולספק שירותים לעצמו וללקוחותיו. כל זאת תוך שמירה על נכסי ותשתית הארגון, בדגש על משאבי המחשוב ומערכות הנתונים. על מנת לוודא שרשת הבטחון תתקיים, הארגון בראשות והובלת ההנהלה הבכירה ביותר ביחד עם העובדים, מחויב להתגייס ולהיערך להכנת תוכנית בהתאם.

האתגר

shutterstock_680076352.jpg

הכנת תכנית לניהול המשכיות עסקית ורציפות תפקודית 

חברת CyberIL מציעה לכל ארגון השואף להמשכיות עסקית כפועל יוצא של הרגולציה או מכל סיבה אחרת, הכנת תוכנית לרציפות תפקודית באמצעות מתודולוגיה הכוללת מספר שלבים עיקריים:
Business Impact Analysis - BIA: ניתוח כלל תהליכי העבודה בארגון ומיפוי התהליכים הקריטיים, כולל התייחסות להשפעת התממשות תרחישי אסון על כל תהליך.
Business Continuity Plan - BCP : הגדרת הפתרונות לרציפות תפקודית עסקית לכל אחד מהתהליכים המוגדרים כקריטיים.
Disaster Recovery Plan - DRP : הגדרת הפתרונות להתאוששות מאסון, טיפול במחולל המשבר וחזרה לשגרה.
לאחר ביצוע השלבים לעיל, כתיבת תכנית ניהול (BCMS) המגדירה את מחויבות הארגון וההנהלה, ביצוע הדרכות, סקרים ותרגילים להמחשת ודימוי כל שלבי הניהול וההתנהלות שעשויים להתרחש בשלבי המשבר: שגרה, מעבר משגרה לחירום, שגרת חירום, וחזרה לשגרה מלאה.

 

למה ניתן לצפות

תכנית ניהול ארגונית מפורטת שתאפשר להמשיך ולתפקד בעת התרחשות אסון או אירוע משבר שלב אחר שלב ולפי הגדרת אחריות, עד לחזרה מלאה לשגרה.

 
bottom of page