top of page

שירותים

מיפוי וסקירה רוחבית בארגון - PPT

מתי לאחרונה סקרתם, מיפיתם ומדדתם את תהליכי הליבה בארגון באופן מתודולוגי? האם רמת המודעות בקרב הגורם האנושי - הנהלה ועובדים בארגון -נבדקה? ומה בנוגע לסקירת רמת הבקרות הטכנולוגיות?

האתגר

רמת אבטחת מידע ארגונית מבוססת על התהליכים הארגוניים, על איכות הטכנולוגיה, רמת הבקרות ועל המימד האנושי. מיפוי, סקירה ומדידה באופן מתודולוגי ותדיר, משפרים משמעותית את רמת אבטחת המידע ומצמצמים את האיומים באופן ניכר.

 PPT -  People, Process, Technology

חברת CyberIL מספקת פתרונות מיפוי, סקירה ומדידה של תהליכי   PPT באופן מתודולוגי וכבסיס לתוכנית העבודה לשיפור ולשימור רמת אבטחת המידע. הפתרונות מוצעים בהלימה לפעילות העסקית וצרכיה ובהתאם להיקף הנדרש​:

  • People - סקירת רמת המודעות לאבטחת המידע בקרב הגורם האנושי הינה נקודת מפתח למניעת פגיעות סייבר. הסקר כולל את מצב הארגון בהקשר זה אל מול הסטנדרטים המקובלים בתעשייה ואת המלצותיו ניתן לשלב בתוכנית העבודה לשימור ושיפור רמת אבטחת המידע.

  • Process - סקירת התהליכים הארגוניים בהקשר של אבטחת מידע (או"ש – ארגון ושיטות) ומתן המלצות לשיפור. ניתן לשלב את המלצות הסקר בתוכנית העבודה לשימור ושיפור רמת אבטחת המידע.

  • Technology - סקירת רמת הבקרות הטכנולוגיות אל מול כל מעגלי ההגנה בארגון. בחינת האפקטיביות של הבקרות הקיימות בארגון ומתן המלצות לשיפורן. ניתן לשלב את המלצות הסקר בתוכנית העבודה לשימור ושיפור רמת אבטחת המידע.

למה ניתן לצפות 

הארגון יפעל באופן מתודולוגי למיפוי וסקירה רוחבית- PPT, ישמור על רמת אבטחת מידע גבוהה, יצמצם סיכונים וישתפר באופן קבוע במהלך הזמן כחלק משגרת העבודה השוטפת.

 
bottom of page